next up previous contents
Next: plotter/ Up: Ierarhia de directoare Previous: lib/   Cuprins

driver/

Driverul curent folosit; este un symlink spre un subdirector din lib/driver (de exemplu driver $\rightarrow$ lib/driver/2.4/mknod)

Sebastian Glita 2002-06-19