next up previous contents
Next: Iteratia ``while'' Up: Extensii Previous: Tipul ``class''   Cuprins

Iteratia ``loop''

Ofera posibilitatea iterarii unui bloc de un numar fix de ori, cu un contor implicit descrescator.
\begin{lstlisting}[language=plint]
loop (2) {
if ($_ == 1) { echo 'second; }
if ($_ == 2) { echo 'first'; }
}
\end{lstlisting}


Sebastian Glita 2002-06-19